Group geography

Lithuania

Latvia

Estonia

Poland

Georgia

Azerbaijan

Belarus

Moldova

Europa